คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Mapua Institute of Technology, Manila, Philippines


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ไพจิตรโรจนา จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ Dr. Ymir M. Garcia M.D., R.N., RCh., Professor of Biological and Biomedical Engineering Program, School of Chemical Engineering and Chemistry, Engr. Febus Reidj G. Cruz, Professor of School of Electrical, Electronics & Communication Engineering และนักศึกษา 2 ท่านจาก Mapua Institute of Technology, Philippines. ที่เดินทางมาหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ณ  ห้อง วศ.202-2  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้