คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา ENGR TU FORUM ประจำปี 2559


รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ENGR TU FORUM ประจำปี 2559 ในการบรรยายเรื่อง "การประกวดโครงงานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อกับ PTT-GC ในโครงการ Smart Eco Innovation" โดยทีมวิทยากรจากโครงการ PTTGC Innovation Challenge  จาก PTT Global Chemical เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ  ห้องประชุม วศ.702  ชั้น 7 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต