คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมน้ำใจซื้อข้าวช่วยเหลือชาวนาไทย


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คิดริเริ่มโครงการ “วิศวฯ รวมใจช่วยเหลือชาวนาไทย” โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันซื้อข้าวหอมมะลิ A Rice จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือชาวนาไทยที่เดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำอยู่ในขณะนี้  โดยปริมาณข้าวที่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันซื้อมีจำนวน 1,009 กิโลกรัม โดยได้ทำการรับมอบข้าวหอมมะลิ A Rice ไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้