คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมหัวหน้างาน ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559  ณ ห้อง วศ.702 ชั้น 7  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้