คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน  (สำนักงาน กสทช.)


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เข้าเยี่ยมชมงานวิจัย และห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมเชิงควอนตัมและการประมวลผลสัญญาณ และ ผลงานสถานีประจุพลังงานไฟฟ้าไร้สายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิศวกรรมเชิงควอนตัมและการประมวลผลสัญญาณ, นายวัชระ อมศิริ นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเชิงควอนตัมและการประมวลผลสัญญาณ, นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาปริญญาตรี โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และได้ให้นักศึกษาเยี่ยมชมรถสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินของสำนักงานฯ อีกด้วย

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้