คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ” และงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ” และงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การทำตนให้มีคุณค่ามากตามอายุ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มุกดา จิตตาเจริญธัม เป็นวิทยากรในการบรรยาย  ณ  ห้อง วจ.206  อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และในช่วงบ่ายเป็นงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้แก่ นางสาวธันยลัลน์  คมคาย หัวหน้างานบริหารและธุรการ และ นายคมสันต์  ดำรงค์ชาติ พนักงานขับรถ  ณ  Atta Lakeside Resort จ.นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้