คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP - TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนจริง และเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์ปัจจุบัน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้เกียรติมอบทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีแก่ศิษย์ปัจจุบันในแต่ละชั้นปี และมีอาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP และ TEPE และคณะผู้บริหารโครงการฯ  บรรยายให้ข้อมูลของโครงการฯ งานนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง SC 1002 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้