คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Pre Departure Orientation : TEP-NU ประจำปี การศึกษา 2559


โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Pre Departure Orientation : TEP-NU ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเตรียมความพร้อมโดย Ms. Cheng Poh Wan, International Relations Officer จาก The University of Nottingham, คุณนภัสชา ศิริพานิชกร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา British Council และบรรยายประสบการณ์ในการเรียน ณ The University of Nottingham และการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษโดยศิษย์เก่าโครงการ TEP-TEPE หลักสูตร TEP-NU งานนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุม 301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้