คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม Siam Bayshore จังหวัดชลบุรี โดยมี Ms. Shalini  Srivastava, BK Birla Institute of Engineering and Technology และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทั้งในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน และสามารถต่อยอดความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้