คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา ENGR TU Forum ประจำปี 2559


รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ENGR TU Forum ประจำปี 2559  ในหัวข้อเรื่อง  The Exciting World of Hydrogels, the Design, the Make-up, the Applications  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี Dr. Austin Coffey, President of Divisions of Society of Plastics Engineers; President and Councillor European Medical Polymers Division of the Society of Plastics Engineers; Principal Investigator: Convergent Technologies Research Group, Waterford Institute of Technology, Ireland เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้