คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ศิษย์เก่า หลักสูตร TEP-UNSW โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมแก่ศิษย์ปัจจุบันก่อนไปศึกษาต่อใน 2 ปีหลัง


โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEP/TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่ นักศึกษาหลักสูตร TEP-UNSW เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า หลักสูตร TEP-UNSW จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายธนกฤต อุดมโชคสกุล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. นายพศวัต มณีศิลาสันต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.นายธนพล ลีลาสถาพรกิจ สาขาวิศวกรรมโยธา  4. นายอรรถวิท กิตติกรัยฤทธิ์ สาขาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้