คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก University of Santo Tomas


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี  สันติคุณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และรองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์  กฤษดานุรักษ์  ให้การต้อนรับ Prof. Dr. PHILIPINA A. MARCELO, Dean of Faculty of Engineering, University of Santo Tomas, Philippines และ Asst. Prof. Dr. MICHAEL FRANCIS D. BENJAMIN, Coordinator, Engineering International Relations and Programs of Faculty of Engineering, University of Santo Tomas, Philippines และคณะ ที่เดินทางมาหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  ณ  ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลการหารือนำไปสู่ความตกลงเบื้องต้นที่จะทำโครงการ 1+1 ร่วมกัน ในระดับปริญญาโทใน ปี พ.ศ. 2560 และทำการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระยะสั้น

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้