คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558


            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558  ณ  ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์  สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ในช่วงเช้าเป็นการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” บรรยายโดย อาจารย์ ดร. วิชัย  เสวกงาม  จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เรื่อง “จัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ Acitve Learning” บรรยายโดย อาจารย์ ธงชัย  โรจน์กังสดาล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในช่วงบ่ายเป็นโครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เรื่อง “กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์”

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้