คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก HIDA, JAPAN


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติรองคณบดีฝ่ายวิจัย และ อาจารย์ ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ให้การต้อนรับ Mr. Sadao Takeda, Senior Managing Director, Mr. Shingo Ikeda, Mr. Satoshi Matsunaga, General Manager, AMEICC Secretariat Support Office, The Overseas Human Resources and Industry Development Association ที่เดินทางมาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสในการทำความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  ณ  ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้