คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ Cambodia Professional Organization ด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองฝ่าย


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโครงการ TEP และ TEPE ได้แก่ อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการฯ อาจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  ร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (FOE/TU) และ Cambodia Professional Organization (CPO) ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Dr. Dara Sat ประธาน Cambodia Professional Organization เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษา

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้