คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย  พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  และ อาจารย์ ดร. กฤษฎา ไชยสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ณ  ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้