คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญสื่อมวลชนร่วมสัญจร ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ มธ. ศูนย์พัทยา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญสื่อมวลชนร่วมสัญจรการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อประกาศความพร้อมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการผลิตบุคลากรป้อนตลาดอุตสาหกรรมใหม่ ระดับนานาชาติ ด้วยหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมยานยนต์ ผนวกนวัตกรรมที่ทันสมัยแห่งแรก-แห่งเดียว ในภาคตะวันออกพร้อมเผยแผนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมพัฒนาศูนย์พัทยา สู่การเป็น “แหล่งเรียนรู้ชั้นนำ”  งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร. พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสัมภาษณ์พิเศษ ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ถึงความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ และความพร้อมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการผลิตบุคลากรป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับนานาชาติ พร้อมเผยแผนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมพัฒนาศูนย์พัทยา สู่การเป็น “แหล่งเรียนรู้ชั้นนำ”

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้