คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 8


งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 8  ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559  ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.     วันวิสาข์  สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ  และ อาจารย์ ดร. กฤษฎา  ไชยสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน โดยในงานเป็นการแสดงผลงานโปสเตอร์ของนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 4 แต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโปสเตอร์ดีเด่น ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชาร่วมรับฟังการนำเสนอ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกโปสเตอร์ดีเด่น มีดังนี้

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น  ระดับคณะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

นายกฤษติน  ยศวิปาน                   โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวชลิดา  งามศรีวิเศษ             โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นายพงษ์บดินทร์  อุคหปัญญากุล      สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับภาควิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

นายอาทิตย์  บริบูรณ์ศักดิ์               สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า
นายพงษ์สิทธิ์  มิสา                       สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า
นางสาวนัทธมน  สุขเกษม               สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวเกษมณี  นภาวรรณ             สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายชวกร  ศรีราชา                        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นายภัทราวุธ  คงยาง                     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นายภัทรภณ  อนุรักษ์                    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
นายสรชัย ชาญสมุทร์                     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
นางสาวสถิระพร  กอกสูงเนิน           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวกรรภิรมย์  กริอุณะ             สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวปิยะรัตน์  กิ่งโกศล              สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายอัมรินทร์  เลาหจีรพันธุ์              สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับโครงการ
นางสาวนรภัทร  สมยานนทนากุล     โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวณภัสสร  มั่นคง                  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
นายสิทธิกร  สินจินา                      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
นายปฏิพล  ประวันเตา                  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
นางสาวพัชนิดา  ภู่นิวัตินิยมซ้อง       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ
นางสาววิจิตรา  บุญประคม             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ      

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับภาควิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นายอดิเรก  มุลทุลี            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายมานะ  ชีวชื่น              สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นางภัสดา  ภู่พูล               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นายปรัชญาพร  ดวงคำ       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับโครงการ
หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นายสุทิน  บุญกล้า                        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
พันจ่าเอกภูมเดชา  ชาญเบญจพิภู     สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

Popular  Vote
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นายสุวิจักขณ์  ค้ำชู           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้