คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม ต่อด้วยการให้ปัจฉิมโอวาท อวยพรศิษย์ และผูกข้อมือศิษย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์ทุกภาควิชา นอกจากนี้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณป้ายหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์  และในช่วงบ่าย ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนะแนวทางการทำงาน โดยวิศวกรอาวุโส” โดยวิทยากรรับเชิญจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ได้แก่ นายอรรถสิทธิ์  ศิริสนธิ  Specialist for Council of Engineering Bridge Design and Construction  นายวิจักขณ์  ศุกลรัตน์ GM บจ.ธาร์ส จำกัด  นายจารุวัตร  จีระมานะพงศ์ CEO บจ.จีระธนา ก่อสร้าง และ บจ.เจแอนด์เคกรุ้ป เอนจิเนียริ่ง  และ นายพีรัช  เอื้ออำพน MD บจ. คิงบางกอกอินเตอร์เทรด  ณ  ห้อง วจ. 518  อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้