คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559


เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันแรก เป็นการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” มี รองศาสตราจารย์ สมควร  โพธิ์ทอง และคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยาย  และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Walk Rally (Team Building) สำหรับในวันที่สอง เป็นการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การทำงานเป็นทีมอย่างทรงพลัง” มี ดร. ชลวิทย์  เจียรจิตต์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้