คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิค การเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2559  ณ The Bayview Pattaya จังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์  นวลทิพย์  เพิ่มเกสร จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมุ่งเน้นกลุ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างหนังสือโต้ตอบราชการ เลขานุการที่ประชุม และกลุ่มพนักงานใหม่จากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่างหนังสือโต้ตอบราชการได้ถูกต้องตามรูปแบบ และสามารถใช้ภาษาได้อย่างสละสลวย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้