คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Automotive Ergonomics


เมื่อวันที่ 28 และ 31 มีนาคม 2559 Dr.Glyn Lawson อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก The University of Nottingham ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ Automotive Ergonomics ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการ TEP-TEPE ณ ห้อง วศ.713/2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้