คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, Taiwan


รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  และคณาจารย์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University (CCU), Taiwan ประกอบด้วย

1. Dr. Wen - Nung Lie, Chairman and Professor, Department of Electrical Engineering,
2. Dr. Wen-Chien Lee, Professor, Department of Chemical Engineering และ President of Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan,
3. Dr. Chun - Ping Jen, Professor, Department of Mechanical Engineering,
4. Dr. Hsiang-Chen Wang, Professor, Graduate Institute of Opto- Mechatronics,
5. Dr. Yuan-Kang Wu, Associate Professor, Department of Electrical Engineering,
6. Dr. Chen-Kuo Chiang, Assistant Professor, Department of Computer Science and Information Engineering,
7. Mrs. Yvonne Wu,  Secretary, Department of Electrical Engineering

ทั้งนี้คณะผู้แทนได้เดินทางมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการที่จะทำร่วมกันในอนาคต และได้แนะนำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ CCU ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 จนถึงปริญญาเอก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559  ณ  ห้อง วศ. 702  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในช่วงท้ายของการแนะนำหลักสูตร ได้มีการสัมภาษณ์ทุนและพูดคุยกับนักศึกษาที่มีความสนใจ รวมทั้งมีการถ่ายทอดทางไกลให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ศูนย์พัทยาได้เข้าฟังการแนะนำหลักสูตรอีกด้วย

ผลการหารือ คือ
1. ทุนระยะสั้น ทาง CCU มีความสนใจที่จะให้ทุนนักศึกษาปี่ 4 หรือปริญญาโทไปฝึกงานในลักษณะ 2+4 (ไต้หวัน 2 เดือนโดยเลือกช่วงใดก็ได้ระหว่างเดือนมิถุนายน -กันยายน และกลับมาทำวิจัยที่ไทย 4 เดือน) โดยทาง CCU จะสนับสนุนค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และอาจมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนด้วย โดยนศ. ที่สามารถสมัครได้จะต้องทำวิจัยในหัวข้อที่อาจารย์ทั้งสองแห่งมีความสนใจร่วมกัน และมีอาจารย์ทั้งสองแห่งเป็นที่ปรึกษาร่วมกัน (ไม่มีการกำหนดเกรดขั้นต่ำ แต่ควรได้คะแนนภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ เช่น TOEIC 500)
2. ทุนวิจัยระดับปริญญาโท/เอก ทาง CCU มีทุนจากหลายแหล่ง เช่น ทุนรัฐบาลไต้หวัน  ทุนของ CCU  ทุนของภาควิชา  ทุนวิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน           
3. วางแผนลงนาม MOU ในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ
4. จัด summer short courses จากฝ่ายไต้หวันหรือไทย
5. ทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์จากสองมหาวิทยาลัย
6. จัด bilateral joint workshop ในไต้หวันหรือไทย
7. จัด international conference ร่วมกัน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้