คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก สภาวิศวกรได้เดินทางมาประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนและตรวจห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  เพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นำโดย นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ รศ.ดร. จารุวัตร เจริญสุข รองประธานอนุกรรมการ ผศ.มนตรี ทวาโรจน์ อนุกรรมการ และ ผศ.ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ที่ปรึกษา จากสภาวิศวกร โดยมีผู้บริหารจากโครงการ TEPและTEPE และคณาจารย์จากภาควิขาวิศวกรรมเครื่องกลให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกรได้เข้าฟังบรรยายชี้แจง ซักถามการเรียนการสอนในหลักสูตร ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาได้พาคณะอนุกรรมการเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ และ ห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้