คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิด โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  ห้อง วศ.702  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี คุณศันสนีย์  เตชะธีราวัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันได้ โดยกลุ่มผู้เข้ามารวมอบรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้