คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนกับ Waterford Institute of Technology, Ireland


รศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำ Dr. Austin Coffey, Program Director, Department of Engineering Technology, Waterford Institute of Technology, Ireland มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อแนะนำและหารือด้านความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และอ.ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต  ทั้งนี้ผู้แทนจากสถาบันดังกล่าว ได้แนะนำสถาบัน และแนวทางการขอทุนแลกเปลี่ยนหรือศึกษาต่อ โดยกล่าวถึงทุน Horizon 2020 ซึ่งเป็นทุนวิจัยและนวัตกรรมของกลุ่มประเทศอียู มีกำหนดระยะเวลาให้ทุนในช่วง 2014-2020 มูลค่าการให้ทุนโดยรวมสูงถึง €80 billion อาจารย์หรือนักศึกษาสามารถขอทุนดังกล่าว และสมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาในสหภาพยุโรปได้

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้