คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

บริษัทไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บรรยายโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 Mr.Pater Coates  กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ประเทศไทย) , คุณธนเทพ เทพรัตนทัตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณเสถียรชัย อำนวยเรืองศรี ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และ คุณสุมาลี แพรกทอง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติบรรยายโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตร TEPE และหลักสูตรภาษาไทย) ณ ห้องประชุม 519 อาคารวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้