คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาจากบริษัทเอกชน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จาก คุณสิรามน  ศรีเขียว ประธานบริหาร บริษัท เทนโช จำกัด  คุณกิตติพงษ์  สุขเสนา บริษัท ไพรมัส จำกัด และคุณเอกสิทธิ์  สุวรรณาพิสิทธิ์ บริษัท เรเซล ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสินค้าด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม และเครื่องเชื่อมอุตสาหกรรม ที่นำมาบริจาคให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา โดยทำการการส่งมอบและแนะนำวิธีการใช้งานไป เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  ห้อง วศ.702  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้