คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ Ms. Manusmriti Sharma อาจารย์จาก BK Birla Institute of Engineering and Technology (BKBIET) ที่เดินทางมาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และมีอาจารย์รับเชิญคือ Dr. Radha Madhab Jha and Ms. Manusmriti Sharma จาก BK Birla Institute of Engineering and Technology (BKBIET) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศอินเดีย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้