คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในองค์กร


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ณ ห้องสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วจ.206 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ สมชาย หนองฮี ประธานสถาบันการพูด กู๊ด ทอล์ค และพิธีกรรายการเรื่องเล่าชาวบ้าน เป็นวิทยากร 

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้