คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ในโครงการ JENESYS 2015


นายรุจิภาส บุญยง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (สวทช.) ให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 (1st Batch : Group B – Technology Program) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงโตเกียว และเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ JENESYS 2015 เป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ประสงค์จะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเยาวชน ระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มโอเชียเนีย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศดังกล่าวเข้าร่วมกว่า 1,840 คน ร่วมกับเยาวชนญี่ปุ่น 250 คน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศญี่ปุ่นในภาพกว้างขึ้น นายรุจิภาส บุญยง เป็นนักศึกษาเพียงหนึ่งเดียวจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ และร่วมเดินทางไปกับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 29 คน

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้