คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท Robert Bosch Inc. (Thailand)


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 Mr.Joseph Hong กรรมการผู้จัดการ บริษัท Robert Bosch Inc. (Thailand) ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา กับหน่วยงานทางการศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบัน TGGS ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบัน SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในงานได้มีพิธีมอบทุนเรียนดีให้กับนายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 130,000 บาท 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้