คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย


มร.มิโนรุ ฮากิวาระ (แถวกลาง ที่4 จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย พร้อมด้วย มร.โอซามุ โคชิ  (แถวกลาง ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ, มร.มาซายูกิ ไซโต (แถวกลาง ที่ 3 จากขวา) กรรมการและรองเลขานุการ มูลนิธิฯ  และ มร.เรียวจิ อันโด (แถวกลาง ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ  อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท รวม 400,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 22 ปี โดยงานดังกล่าว
จัดขึ้น ณ ห้อง Persimmon Room ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆนี้ 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่ได้รับทุนการศึกษา 2558 มีดังนี้

1. นางสาวปุญญิษา  วงษ์มณี           นักศึกษาชั้นปีที่ 2             ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2. นายธีรพัฒน์  วัฒนพล                นักศึกษาชั้นปีที่ 2              ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3. นายภัทรเดช  สวรรคเชิดวิลัย       นักศึกษาชั้นปีที่ 2              ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. นายเปรม ราคาแพง                   นักศึกษาชั้นปีที่ 2              ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5. นายพัชรพล  จิระพงศ์วัฒนา        นักศึกษาชั้นปีที่ 2               ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้