คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนคเทค / สวทช.ร่วมกับ Singapore Therapeutic,  Assistive & Rehabilitative Technology (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ (International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology : i-CREATe 2015) ณ มหาวิทยาลัย นันยาง เทคโนโลยี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่11-14 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชกรุณาเสด็จพระราชดําเนินเปิดงานและทอดพระเนตรโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา

การประกวดโครงงานนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาเป็นกิจกรรมเด่นของการประชุมวิชาการฯ ในปีนี้ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์  (CED2)  ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 3 ผลงาน ได้แก่

1. ผลงาน “I-Walk – อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก” โดย       
     1. นางสาว. ฐิติวรดา  เขียวประเสริฐ              คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
     2. นาย กษิดิ์เดช  เกษมณี                           คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
     3. นางสาว มณิศณัฐกาญจน์  ทองเปี่ยม         คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี - TEPE)
     4. นาย โชติวัฒน์  เกิดในมงคล.                    คณะสหเวชศาสตร์ (กายภาพบำบัด)
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ      คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
                                      อ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู                        คณะสหเวชศาสตร์ (กายภาพบำบัด)

2. ผลงาน  “CP-Stepper v 2.0 – อุปกรณ์ช่วยก้าวขา สำหรับฝึกเดินในเด็กพิการทางสมอง” โดย
     1. นาย พงษ์สิทธิ์  มิสา                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
     2. นาย ดนูพัฒน์   รัตนบันรินทร์                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
     3. นาย พัชรพล   ธรรมรุ่งโรจน์                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ. ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
                                      ผศ. ดร. ศุภชัย  วรพจน์พิศุทธิ์         คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

3. ผลงาน “Electric Repositioning Bed – เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้า” โดย
     1. นาย วรัตถ์  สิทธิ์เหล่าถาวร                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
     2. นาย อภิสิทธิ์  แก้วหนู                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
     3. นางสาว ปูชิตา วังศ์ด่าน                          คณะพยาบาลศาสตร์
     4. นางสาว ศิริประภา  โพธิ์สุวรรณ                คณะพยาบาลศาสตร์
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อ.ดร. จักรพันธุ์  ชวนอาสา             คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
                                      ผศ. ดร. จิณพิชญ์ชา มะมม             คณะพยาบาลศาสตร์

ผลการประกวดทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล คือ
     Merit Awards 2 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร จากผลงาน
     -  I-Walk – อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
     -  CP-Stepper v 2.0 – อุปกรณ์ช่วยก้าวขา สำหรับฝึกเดินในเด็กพิการทางสมอง

Peer's Choice Awards ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร จากผลงาน 
     Electric Repositioning Bed – เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้า

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้