คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Binghamton University (State University of NewYork)


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ต้อนรับผู้แทนจาก Binghamton University (State University of NewYork) Dr.Srihari Krishnaswami, Executive Vice Provost for International Initiatives and Chief Global Affairs Officer และ Ms.Amanda Chiarot, International Program Manager ซึ่งประสานงานติดต่อโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  ณ  ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลการเจรจาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความสนใจที่จะทำโครงการ 3.5+1.5 ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้