คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โดยมี อ.ดร.อดิศร จันทรสุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และ อ.ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบของที่ระลึก

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้