คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คว้า 2 รางวัล จากโครงการ STISA ครั้งที่ 8


สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการรางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 หรือ STISA 8 (พ.ศ. 2558) เมื่อวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโครงการดังกล่าว นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล โดยมีพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่นอันดับ 1   ประเภท อุดมศึกษา ทีม Silverette 
จากผลงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินในหางน้ำยางที่อุณหภูมิห้อง

โดย นายภูมินทร์ ถานอาจนา และ นายธนวัต สุวัฒนารักษ์
โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล

รางวัลดี่เด่นอันดับ 2   ประเภท กลุ่มทั่วไป Latex ทีม ECEE (Excellence Center of Eco-Energy)
จากผลงาน การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

โดย นายธีรพงศ์ ชึรัมย์ และ นายนนท์ ศรีไสววิไล
โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี และ อ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้