คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ“Professional Competency” (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)


เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558  ในหัวข้อ"Professional Competency"  ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดย ผศ.ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ วิทยากรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา ห้อง วศ.104

โทร 02-564-3001-9 ต่อ 3113, 3220

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้