คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา TEP-NU


Dr.Glyn Lawson, อาจารย์ผู้ประสานงานนักศึกษาหลักสูตร TEP-NU และ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่ง The University of Nottingham. บรรยายพิเศษ หัวข้อง "life in UK" ให้กับนักศึกษาหลักสูตร TEP-NU เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557