คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 9 รางวัล จาก 7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


สิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 9 รางวัล จาก 7 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2014  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 3 รางวัล และรางวัลสเปเชียลไพรส์ 2 รางวัล ได้แก่

ผลงาน : Two in one automatic high quality biodiesel production unit
โดย :     ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ / ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ และคณะ
รางวัล : Gold Prize (Class A)

ผลงาน : Home-auto lift system
โดย :     ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ / ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา และคณะ
รางวัล : Gold Prize (Class A)

ผลงาน : Commercialized drier processing using a combine microwave-hot air spouted bed
โดย :     ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย / ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช / ดร.กริช เจียมจิโรจน์
รางวัล : Silver Prize (Class A) and Special Prize จาก The Egyptian Society for Women & Youth Inventor

ผลงาน : Multi-mode microwave oven for continuous biodiesel production 
โดย :     ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ / ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ / ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
รางวัล : Silver Prize (Class G) and Special Prize จาก Iraqi Association of Innovations

ผลงาน : Smart Innovation
โดย :     รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
รางวัล : Bronze Prize (Class C)

ผลงาน : Human-powered bus
โดย :     รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ และคณะ
รางวัล : Bronze Prize (Class O)

ผลงาน : Hyperspectral waveband selection techniques for fast poultry inspection
โดย :     รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล
รางวัล : Bronze Prize (Class B)
 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้