คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือการนำ Software CATIA มาใช้ในการเรียนการสอน


เมื่อวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และอาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP&TEPE ได้เดินทางไปเยี่ยมชม University of Versailles เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำ Software มาใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้แทนจาก University of Versailles ได้แนะนำถึงวิธีการนำ Software CATIA มาใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลายๆ วิชา  นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท Dassault Systèmes ที่เป็นบริษัทผลิต Software CATIA ซึ่ง Software นี้ เหมาะสมที่จะให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ นำไปใช้งานเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Software CATIA และแสดงผลงานต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งได้ให้สิทธิพิเศษในการจัดซื้อ Software ดังกล่าวสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรณีพิเศษด้วย

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้