คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014


เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014 (ระดับอุดมศึกษา) 3 ประเภท คือ สิ่งประดิษฐ์พลังงานทางเลือก, เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องมือทางการแพทย์ มุ่งเสริมศักยภาพความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทย โดยในงานนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  (ด้านพลังงานทางเลือก)

ผลงาน รถบัสพลังคน 20 ที่นั่ง ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร Manu รุ่น 56 โดยมีตัวแทนรุ่นที่เข้ารับรางวัล คือ

1. นางสาววรรวิภา  ราศี
2. นายอนุสรณ์ ประทุมศิลา
3. นายมนูญ สีคุณแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์

 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  (ด้านเครื่องมือทางการแพทย์)

ผลงาน  Power added-on for Manual Wheelchair V2.0

1. นายอิทธิวัต ศรีสมวัฒน         นักศึกษาชั้นปีที่ 4      ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. นายดนูพัฒน์ รัตนบันรินทร์    นักศึกษาชั้นปีที่ 3       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3. นายพงษ์สิทธิ์ มิสา               นักศึกษาชั้นปีที่ 3       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ด้านเครื่องมือทางการแพทย์)

ผลงาน  Home-Auto Lift System V2.0 (HALS 2.0)

1. นางสาวฐิติวรา เขียวประเสริฐ      นักศึกษาชั้นปีที่ 4                         ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์            นักศึกษาชั้นปีที่ 3                         ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3. นายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล          นักศึกษาชั้นปีที่ 3                         ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ  และ อาจารย์ จักรพันธ์ ชวนอาสา

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้