คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Shizuoka Prefectural Government


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  พฤกษ์วิไลเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้การต้อนรับ Mr.Satoshi Mori และ Mr.Taku Hasegawa, Business Development Division, Shizuoka Prefectural Government  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เดินทางมาเจรจาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Job Fair ซึ่งจะจัดที่เมืองไทยเพื่อรับสมัครนักศึกษาจบใหม่และวิศวกรไทย ไปศึกษาต่อหรือทำงานในอุตสาหกรรมขนาดกลาง/ขนาดเล็ก (SME) ด้านวิศวกรรมยานยนต์ ในเมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้