คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รวม 20 คน เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี อาจารย์ ดร.จิรประภา  กิมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารทั่วไป พร้อมกับอาจารย์จากภาควิชา และโครงการต่างๆ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรของคณะฯ รวมไปถึงการเลือกเรียนในสาขาวิชานั้นๆ โดยนักเรียนได้รับฟังการบรรยายแนะนำหลักสูตรของภาควิชาต่างๆ และโครงการพิเศษ จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา จากการเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้ นักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้รู้จักกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนได้มากยิ่งขึ้น

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้