คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556


คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธานกรรมการ ซึ่งในการตรวจประเมินคุณภาพครั้งนี้มีการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถาม ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2556  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้