คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากงาน i-CREATe 2014


เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 ได้มีการจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2014 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ( NECTEC )  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technology (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นผู้สนับสนุนโครงการ

กลุ่มวิจัย CED2 (Creative Engineering Design and Development Laboratory)   ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยจำนวน 2 ทีม ได้แก่

ทีม HALs  : Home Auto Lift System  อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารถยนต์   โดยพัฒนาจากต้นแบบตัวเก่าที่ส่งเข้าแข่งขันในปีที่แล้ว  เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกสบาย  และมีความปลอดภัยมากขึ้น

สมาชิกในทีมได้แก่

1. นางสาวฐิติวรดา        เขียวประเสริฐ        5410610181            คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    ชั้นปีที่ 4

2. นายดนูพัฒน์             รัตนบันรินทร์       5510612848            คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า         ชั้นปีที่ 3

3. นายพัชรพล              ธรรมรุ่งโรจน์        5510613077            คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    ชั้นปีที่ 3

4. นายชัชนันท์              ทรัพย์อุดมกุล        5510750135            คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ TEPE ปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อ.จักรพันธ์ ชวนอาสา

 

ทีม  Tilt  Stepper   อุปกรณ์ที่ช่วยชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อขาเพื่อเตรียมการฝึกเดิน

สมาชิกในทีมได้แก่

1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  งามธโนปจัย      5310610893            คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล              ชั้นปีที่ 5

2. นายบยองฮุน ปาร์ค     5410755713            คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า TEPE         ชั้นปีที่ 4

3. นางสาวกันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์  5412682089            คณะสหเวชศาสตร์  ภาควิชากายภาพบำบัด        ชั้นปีที่ 4

4. นายพงษ์สิทธิ์ มิสา     5510610255           คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า     ชั้นปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู

ผลการแข่งขัน   ทีม HALS สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  สาขาเทคโนโลยี   แล้วได้รับพระราชทานรางวัลกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2557 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้