คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน


รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้บริหารและผู้แทนจำนวน 49 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวัน จำนวน 27 แห่ง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอุโมงค์ลมของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้องปฏิบัติการ CED2 และห้องปฏิบัติการไมโครเวฟ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน 

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้