คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 12.30 – 14.00 น.  ณ  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยการอบรมจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
     1. 
สำหรับบุคลากรทุกคณะและทุกหน่วยงาน
          เรียนทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี  
          เวลา 12.30 – 14.00 น.
          ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
     *** เริ่มเรียนตั้งแต่ 25 สิงหาคม – 3 ธันวาคม 2558

     2. สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกโครงการ ทุกชั้นปี ตรี โท เอก)
          เรียนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  
          เวลา 12.30 – 13.30 น.
          ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
     *** เริ่มเรียนตั้งแต่ 24 สิงหาคม – 2 ธันวาคม 2558

** สอนโดย Dr. Radha Madhab Jha  และ Ms. Manusmiriti  Sharma อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก BK Birla Institute of Engineering and Technology, India

** ผู้ที่เข้าเรียนจนจบหลักสูตร (อย่างน้อย 80% และผ่านการวัดผลโดยผู้สอน) จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

** ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับที่ดีขึ้น โดยเน้นการพูด ฟัง และ เขียน เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับสมัครงาน การนำเสนอผลงาน  การเขียนอีเมล์ การเขียน resume การเขียนรายงาน เป็นต้น 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2558
รับจำนวนกลุ่มละไม่เกิน 40 คน

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
http://goo.gl/forms/47kDT3hGug

 

*** หมายเหตุ - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (02) 564 3002-9  ต่อ 3075  

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้