คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 81 รูป และร่วมพิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กับบุคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 2 ท่าน ได้แก่ Prof. Dr. Junjiro Kawasaki ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้