คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ Dr. Dara Sat ผู้แทนจากทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  Dr. Dara Sat (ดร.ดารา ศาสตร์)  ผู้แทนจากทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เดินทางมาพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกัมพูชา  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล ร่วมให้การต้อนรับ  ผลสรุปคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสนใจที่จะร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โขง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงพนมเปญ ที่มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้